Lịch sử hình thành Yes24.com Việt Nam
Lịch sử hình thành
2010
Mở trang web mua sắm online www.yes24.vn của HansaeYes24HOLDINGS VINA
2009
Thành lập Tổng Công ty cổ phần HansaeYes24. Thành lập công ty HansaeYes24HOLDINGS VINA
2007
Thành lập pháp nhân tại Campuchia (Cambo Hansae Co.,Ltd)
2006
Thành lập pháp nhân thứ 2 tại Indonesia (PT.Hansae Karawang)
2005
Thành lập pháp nhân tại Indonesia (PT.Hansae Indonesia Utama). hành lập pháp nhân thứ 2 tại Việt Nam (Hansae TN Co.,Ltd)
2004
Thành lập pháp nhân tại Trung Quốc (Qingdao Hansae Co.,Ltd)
2003
Mua lại Yes24 hiệu sách online lớn nhất Hàn Quốc
2001
Thành lập pháp nhân tại Việt Nam (Hansae Vietnam Co.,Ltd)
2000
Niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc
1998
Mua lại pháp nhân Esperanza S.A Nicaragua
1996
Thành lập pháp nhân thứ 2 tại Saipan (American Pacific Textile, Inc)
1993
Niêm yết tại KOSDAQ - Sáp nhập pháp nhân tại Saipan (Hansae Saipan Inc.)
1991
Khơi công pháp nhân tại Saipan (New Star Corporation)
1987
Khởi công pháp nhân tại Saipan (KyungSuh Co.,Ltd)
1982
Thành lập công ty cổ phần Hansae